Hjem / Udgivelser / Når negativ social kontrol står i vejen for job blandt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund
udgivelse
23. juni 2023

Når negativ social kontrol står i vejen for job blandt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund

I denne erfaringsopsamling kan du læse om konkrete og praksisnære erfaringer med, hvordan medarbejdere arbejder med at forebygge negativ social kontrol blandt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund som hindring for deres vej i beskæftigelse.

Som en central del af erfaringsopsamlingen har CFBU fulgt social kontrol-vejledere i Københavns Kommunes jobcentre. Vejlederne fungerer som ressourcepersoner, der vejleder og understøtter jobcentermedarbejderne, når de møder kvinder, der kan være eller er udsat for negativ social kontrol. Siden social kontrol-vejleder indsatsens opstart i 2021 har der været i alt 286 borgersager, hvor der har været en mistanke om, at en kvinde er i risiko for eller er underlagt negativ social kontrol. I størstedelen af sagerne har der ikke været behov for akut indgriben. Tværtimod er der behov for en helhedsorienteret afdækning af den enkelte kvindens livssituation og et fokus på, hvordan man, sammen med kvinden, kan forbedre hendes handlemuligheder og frihedsgrader.

Erfaringsopsamlingen bidrager med konkret viden om negativ social kontrol som et særligt forebyggelsesområde, netop fordi kontrollen er socialt betinget og altså finder sted i samspil med andre. Rapporten viser, hvilke særlige aspekter i kvindens liv der er væsentlige at afdække for at forstå de sociale dynamikker og livsomstændigheder, som kan have indflydelse på, hvorvidt og hvordan kvinden er underlagt negativ social kontrol. Ligeledes beskriver rapporten udbredte bekymringstegn, man som fagperson skal være opmærksom på, og hvordan man kan arbejde med at fremme selvbestemmelse og modstandskraft.

Erfaringsopsamlingen er relevant for jobcentermedarbejdere såvel som andre professionelle, der arbejder med forebyggelse af negativ social kontrol, kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og beskæftigelse. Det kan fx være boligsociale helhedsplaner, boligorganisationer, fremskudte beskæftigelsesindsatser, sprogskoler og integrationsindsatser. Det som rapporten nemlig viser er, at der er potentiale i også at arbejde med kvindens familie og det sociale netværk. Her kan fx boligsociale indsatser i særlig grad bidrage med områdebaseret forebyggelse og være et vigtigt supplement til jobcentres primære fokus på den individuelle forebyggelse.

Du kan downloade erfaringsopsamlingen som helhed eller opdelt i rapportens forskellige sektioner. Alt efter behov kan du downloade følgende om det faglige arbejde med negativ social kontrol:

  • Den fulde erfaringsopsamling
  • Del 1: Afdækning – Hvad er på spil i kvindens situation?
  • Del 2: Handleveje – Hvordan kan man arbejde med at forebygge negativ social kontrol som barriere for beskæftigelse?
  • Del 3: Inspiration – Sådan arbejder kommuner med forebyggelse via ressourcepersoner
  • Arbejdssituationer fra praksis
  • Opslagsværk
  • Redskaber
Om rapporten

Titel: Når negativ social kontrol står i vejen for job blandt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund – En erfaringsopsamling af det faglige arbejde med at forebygge negativ social kontrol

Udgivelsesdato: Juni 2023

Sidetal: 102

Fakta
  • Negativ social kontrol er, når en person får begrænset sine handlemuligheder og selvbestemmelse af andre på en sådan måde, at det bliver en hindring for at deltage i samfundet som en aktiv og fuldgyldig borger, fører til mistrivsel eller bliver brud på rettigheder.
  • Erfaringsopsamlingen er forløbet fra april 2022 til januar 2023 og bygger dels på viden og erfaringer fra litteratur, dels på konkret fagligt arbejde med at forebygge negativ social kontrol.
  • På grund af kvindernes sårbarhed, bruger vi hverken direkte citater eller udsagn i rapporten – hverken på kvinderne eller medarbejdere. I rapportens eksempler med konkrete arbejdssituationer er alle informanter anonymiseret og optræder med pseudonymer. Ligeledes er andre typer af information, navne og udsagn, som potentielt kan føre til genkendelse af kvinderne og deres familie eller lokalmiljø, anonymiseret eller udeladt.
Chefkonsulent
Sarah Lunar
Tlf. 26 40 25 80
slu@cfbu.dk
Kontakt Sarah, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser