Hjem / Nyheder / NYE REGLER BETYDER NYE VILKÅR FOR DET BOLIGSOCIALE ARBEJDE I ALBERTSLUND
nyheder
20. marts 2017

NYE REGLER BETYDER NYE VILKÅR FOR DET BOLIGSOCIALE ARBEJDE I ALBERTSLUND

CFBU har i forbindelse med udgivelsen af håndbogen ’Entydig ledelse – Ny organisering og ledelse i det boligsociale felt’ talt med sekretariatsleder Trine Sander fra Albertslund Boligsociale Center (ABC). Trine Sander blev interviewet i forbindelse med tilblivelsen af håndbogen, og har med resten af sekretariatet i Albertslund dannet en ny projektorganisation, som du kan høre mere om her.

Hvad karakteriserer den boligsociale indsats i Albertslund?

– Albertslund Boligsociale Center har siden etableringen i 2008 taget udgangspunkt i en ressourcebaseret tilgang med ABCD metoden. Vores fokus har været på at styrke beboerdemokratiet, udvikle frivilligheden og skabe sociale fællesskaber sammen med beboerne. Derfor er fundamentet i organiseringen de lokale styregrupper, som har repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne, kommunen og driften.

Hvordan er jeres organisering indrettet nu i forhold til tidligere?

– Organiseringen i ABC har siden starten af 2008 bestået af tre niveauer: det strategiske, det taktiske og det udførende niveau, og tilgangen har været bottom-up styret. Med Landsbyggefondens nye krav om entydig ledelse bliver det mere top-down styret.

På det udførende niveau har vi fortsat de lokale styregrupper. Én for hvert af vores fire boligområder og en tværgående styregruppe for børne- og ungeindsatsen. I den nye organisering er der fra Landsbyggefonden et krav om, at det økonomiske råderum flyttes til bestyrelsen. Derfor har vi særligt fokus på, hvordan vi kan involvere styregruppemedlemmerne mere aktivt og styrke deres rolle, så det lokale ejerskab fortsat udvikles.

På det taktiske niveau havde vi før et samlet arbejdssekretariat, hvor vi tit havde svært ved at finde en fællesnævner, som var lige relevant for alle. Nu har vi nedsat en ressourcegruppe for hver af vores tre indsatsområder. Temaerne for indsatsområderne er: familier og forebyggelse, uddannelse og beskæftigelse samt naboskab og trivsel. Ressourcegrupperne består af relevante kommunale fagpersoner, erhvervsdrivende, foreninger og medlemmer fra de fem styregrupper.

På det strategiske niveau har vi siden 2008 haft en bestyrelse, der har gået under navnet ’Visionsgruppen’. Den genopstår nu som en ny bestyrelse, men med samme repræsentanter som tidligere.

Der er lagt op til at de nye bestyrelser sammensættes af folk fra et højt ledelsesniveau, hvordan er i kommet det krav i møde?

– Faktisk var der fra Landsbyggefondens side lagt op til at bestyrelsen skulle være mindre. Det vil sige uden et politisk niveau fra kommunen og boligorganisationerne og et lavere kommunalt administrativt ledelsesniveau, så fagcheferne fra de relevante fem forvaltninger skulle deltage i stedet for kommunaldirektøren og områdedirektøren. Det boligsociale arbejde i Albertslund har altid været højt prioriteret af den øverste ledelse på både politisk og administrativt niveau. Den tradition endte vi med at videreføre til vores nuværende organisering.

Hvordan er jeres bestyrelse så endt med at blive sammensat?

– Vi er endt med at have formændene fra organisationsbestyrelserne i de tre deltagende boligselskaber og forretningsføreren fra AKB Hedemarken, kundedirektøren fra KAB, direktøren og chef for ledelsessekretariatet i BO-VEST. Fra Albertslund Kommune sidder både borgmesteren, kommunaldirektøren og en områdedirektør for By, kultur, miljø og beskæftigelse. Derudover er der en ikke-stemmeberettiget kommunal embedsmand, og så sekretariatslederen fra ABC, mig, som fungerer som sekretær og som heller ikke er stemmeberettiget.

Hvordan er beboerdemokratiet tænkt ind i jeres organisering?

– Beboerne er repræsenteret på alle niveauer i vores organisering. I bestyrelsen sidder organisationsformændene fra de tre boligselskaber, hvoraf to af formændene bor i en af vores boligområder og den tredje er formand for BO-VEST-bestyrelsen som også sidder i BL´s bestyrelse. I ressourcegrupperne og de lokale styregrupper sidder repræsentanter fra de seks deltagende afdelingsbestyrelser. Beboerne fra afdelingsbestyrelserne deltager i styregrupperne afhængigt af hvor de bor, og i ressourcegrupperne efter faglig indsigt og interesse.

Hvad ser du som bestyrelsens vigtigste opgave, og hvordan bør snittes lægges i de sager bestyrelsen skal forholde sig til?

– Jeg mener, at bestyrelsens vigtigste opgave er at skabe fremdrift og strategisk udvikling i projektet ved at sikre sammenhæng mellem de overordnede målsætninger, de konkrete aktiviteter og øvrige bystrategiske tiltag. Jeg tror det kan indfries ved blandt andet, at bestyrelsen forholder sig til indholdet i de seks medfinansieringsaftaler, vi har lavet, og så sørge for at de relevante parter bidrager til samarbejdet. Aftalerne dækker over de kommunale medarbejdertimer der indgår i projektet, og som er en del af den kommunale medfinansiering. Samtidig er det vigtigt at bestyrelsesmedlemmerne prioriterer vidensdeling og opbakning til projekterne i deres respektive bagland.

Hvordan kommer i til at arbejde med målstyring i den nye bestyrelse?

– Gennem medfinansieringsaftalerne som revideres årligt. Derudover har sekretariatet udviklet et spørgeskema til alle involverede parter på de forskellige niveauer, som stiller skarpt på samarbejdet, ressourcer og indhold. Resultatet præsenteres i ’trafiklys’ for bestyrelsen én gang om året for at synliggøre hvilke områder, der kræver ekstra bevågenhed og eventuel handling.

Hvordan mener du, at der bedst skabes ejerskab til den samlede indsats i bestyrelsen såvel som hos beboerne?

– Ved at parterne får indflydelse, medbestemmelse og mulighed for at bidrage med deres forskellige roller. For bestyrelsens vedkommende handler det om de overordnede beslutninger om evaluering, økonomi og udviklingspotentialer. For afdelingsbestyrelserne, beboerne og de frivilliges vedkommende handler det om, at de kan genkende sig selv i aktiviteterne, og at deres ressourcer sættes i spil – både i udformningen og gennemførelsen af projekterne. Der er ingen tvivl om at styregrupperne med den nye organisering føler, at deres beslutningskompetence er blevet mindre, fordi den økonomiske fordeling udelukkende ligger i bestyrelsen. Så vi har stadig en opgave i at få skabt en kultur, hvor styregruppernes ejerskab styrkes og udvikles.

Hvad ser du som det vigtigste i arbejdet med at betjene bestyrelsen?

– At klæde bestyrelsen tilstrækkeligt og fyldestgørende på, så de er i stand til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

 LÆS MERE OM ENTYDIG LEDELSE

Se seneste nyheder