Hjem / Nyheder / FOREBYGGENDE ARBEJDE MED NEGATIV SOCIAL KONTROL KRÆVER ET FÆLLES SPROG OG EN SÆRLIG FAGLIGHED
nyheder
9. juni 2023

FOREBYGGENDE ARBEJDE MED NEGATIV SOCIAL KONTROL KRÆVER ET FÆLLES SPROG OG EN SÆRLIG FAGLIGHED

Ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) samler op på erfaringerne med at arbejde med negativ social kontrol, når det viser sig at være en hindring for beskæftigelse blandt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Erfaringsopsamlingen går tæt på praksis og klæder professionelle på til at arbejde systematisk med forebyggelse af negativ social kontrol.

 

”Negativ social kontrol er på mange måder et komplekst arbejdsfelt, som ofte er kendetegnet ved at vække en masse tvivlsspørgsmål og faglige dilemmaer. Der kan være usikkerhed om, hvad negativ social kontrol egentlig dækker over, og hvordan man som professionel kan gribe det an, hvis man har en mistanke om, at en borger oplever pres og kontrol fra andre. Hos CFBU oplever vi, at der er stor efterspørgsel efter praksisnær viden om, hvordan man helt konkret kan gå til arbejdet med negativ social kontrol. Det gælder både i jobcentrerene, men også i det boligsociale arbejde i udsatte boligområder, hvor man som medarbejder ofte kommer tæt på beboerne og har mulighed for at skabe trygge og tillidsfulde relationer, som er en helt afgørende forudsætning for at arbejde forebyggende med negativ social kontrol”, siger Sarah Lunar, som er specialkonsulent hos CFBU og en af forfatterne til rapporten.

Som en central del af erfaringsopsamlingen har CFBU fulgt social kontrol-vejledere i Københavns Kommunes jobcentre. Vejlederne fungerer som ressourcepersoner, der vejleder og understøtter jobcentermedarbejderne, når de møder kvinder, der kan være eller er udsat for negativ social kontrol. Siden social kontrol-vejleder indsatsens opstart i 2021 har der været i alt 286 borgersager, hvor der har været en mistanke om, at en kvinde er i risiko for eller er underlagt negativ social kontrol. I størstedelen af sagerne har der ikke været behov for akut indgriben. Tværtimod er der behov for en helhedsorienteret afdækning af den enkelte kvindens livssituation og et fokus på, hvordan man, sammen med kvinden, kan forbedre hendes handlemuligheder og frihedsgrader.

Her bidrager erfaringsopsamlingen med konkret viden om negativ social kontrol som et særligt forebyggelsesområde, netop fordi kontrollen er socialt betinget og altså finder sted i samspil med andre. Rapporten viser, hvilke særlige aspekter i kvindens liv der er væsentlige at afdække for at forstå de sociale dynamikker og livsomstændigheder, som kan have indflydelse på, hvorvidt og hvordan kvinden er underlagt negativ social kontrol. Ligeledes beskriver rapporten udbredte bekymringstegn, man som fagperson skal være opmærksom på, og hvordan man kan arbejde med at fremme selvbestemmelse og modstandskraft.

Erfaringsopsamlingen er relevant for jobcentermedarbejdere såvel som andre professionelle, der arbejder med forebyggelse af negativ social kontrol, kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og beskæftigelse. Det kan fx være boligsociale helhedsplaner, boligorganisationer, fremskudte beskæftigelsesindsatser, sprogskoler og integrationsindsatser. Det som rapporten nemlig viser er, at der er potentiale i også at arbejde med kvindens familie og det sociale netværk. Her kan fx boligsociale indsatser i særlig grad bidrage med områdebaseret forebyggelse og være et vigtigt supplement til jobcentres primære fokus på den individuelle forebyggelse.

————————————————————————————————

Fakta:

Negativ social kontrol er, når en person får begrænset sine handlemuligheder og selvbestemmelse af andre på en sådan måde, at det bliver en hindring for at deltage i samfundet som en aktiv og fuldgyldig borger, fører til mistrivsel eller bliver brud på rettigheder.

 

 LÆS MERE OG HENT RAPPORT

Se seneste nyheder